Правила прийому

Правила конкурсного прийому дітей

до ліцею №6 “Лідер” Полтавської міської ради

1.    Загальні положення
Керуючись Наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 16.06.03
1.1 Прийому дітей до ліцею №6 “Лідер” Полтавської міської ради (5-11 класи ) проводиться па конкурсній основі.
1.2  Прийому до загальноосвітніх класів (1-4) відбувається без конкурсу.

2.    Організація конкурсу
2.1  Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться з 1.06 по 30.06. за наявності вільних місць допускається конкурсний прийом з 15.08 по 20.08
2.2  Для проведення конкурсних випробувань щорічно до 1.02 в ліцеї створюється конкурсна комісія, затверджена наказом директора гімназії.
2.3  До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків (або осіб, що їх замінюють). Заява подається на ім’я директора. До неї додається табель успішності учня (крім дітей, які вступають до 1 класу) або свідоцтво про базову загальну середню освіту.
2.4 До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують здібності учня з обраного профілю та відображають їх навчальні та творчі досягнення.
2.5 Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, що постраждали від аварії па Чорнобильській ЛЕС приймаються до Полтавської гімназії №6 па підставі документа про освіту ( свідоцтва, табеля )

3.   Проведення конкурсу
3.1 Конкурсні випробування для учнів, що вступають до 5 класу проводяться :
1.   За співбесідою, яка проводиться психологом ліцею №6 з метою виявлення мотивації навчання, рівня розумового розвитку, творчих здібностей..
2.   З української мови (диктант) для учнів, що вступають до класів гуманітарного профілю (поглиблене вивчення української мови та літератури); тестування з англійської мови для учнів, що вступають до класів гуманітарного профілю (поглиблене вивчення англійської мови), тестування з історії та права для учнів, що вступають в класи історико-правового профілю; тестування з математики для учнів, що вступають в класи фізико-математичного профілю.
3.2 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів ліцею №6, проводяться за умови наявності вільних місць піц час основного конкурсного прийому (червень, серпень), як виняток після І семестру (січень).
3.3 Конкурсні завдання для співбесіди розробляються конкурсною комісією, затверджуються директором ліцею № 6 за погодженням з райвно.
3.4 Тексти диктантів, тестових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких мас відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляється методоб’єднанням вчителів та затверджується директором директором ліцею № 6 за погодженням з райвно.
3.5 Не допускається застосовувати однакові варіанти завдань дня випробувань, що відбуваються в різні дні.
3.6 Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею № 6 в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії в присутності її членів та вступників.
3.7 Для проведення тестових випробувань, написання диктанту вступникам видається папір зі штампом ліцею № 6. для перевірки членами комісії роботи шифруються головою предметної комісії, який їх дешифрує після виставлення балів.
3.8 Тривалість співбесіди :

  • для учнів 5-7 класів до 10 хв.;
  • 8-9 класи до 15 хв. 10-12 класи до 20хв.

3.9 Тривалість написання диктанту, тестового завдання до 60 хв. Дія всіх вікових категорій.
3.10 Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в архіві ліцею № 6 протягом року.
3.11 Результати конкурсних випробувань ( у тому числі співбесіди ) оформляються у вигляді протоколу відповідної комісії, що зберігаються протягом    року.
3.12 Результати даного випробування оголошуються того ж дня. письмового – не пізніше, як через 3 дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Полтавської гімназії 6 для загального ознайомлення.
3.13 Оцінюваній ведеться за 12 бальною системою.
3.14 Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III IV етапів Всеукраїнських олімпіад, учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільнюються від конкурсного випробування з відповідного предмету. У такому разі учневі виставляється в протокол максимальна кількість балів.
3.15 Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою звільнюються від тестового випробування з виставленням максимальної кількості балів.
3.16 Учні, що хворіли під час проведення конкурсу зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надасться право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор ліцею № 6.
3.17 Учні, які не з’явились на конкурсні випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування
4.1 Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс зараховуються до ліцею №6 Полтавської міської ради наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2 До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорт), особова справа, медична картка.
4.3 Якщо учні чи їх батьки не погоджуються з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови комісії 3 апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з для її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої погоджується з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4 У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, вони можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої с остаточним.
4.5 Учні, які зараховані до ліцею №6 Полтавської міської ради, але не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звільнене місце може проводитися додатковий конкурсний прийом.

5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1 Персональна відповідальність за дотриманням правил прийому покладається на директора ліцею №6 Полтавської міської ради.
5.2 При порушені вимог правил прийом дітей до ліцею №6 Полтавської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними.