Структура та органи управління закладом

УПРАВЛІННЯ   ЛІЦЕЄМ

1. Керівництво ЛІЦЕЄМ №6 здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов атестацію керівників кадрів освіти в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

2. Директор ліцею № 6  призначається і звільняється з посади рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органу шляхом укладання контракту.

Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору у встановленому законодавством порядку та у відповідності до Положення про конкурс керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

У разі відсутності Директора, виконання обов’язків покладається на заступника Директора або інших педагогічних працівників закладу.

          Директор ліцею № 6:  призначає та звільняє з посади Заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу

3. Директор ліцею:

 – здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового кваліфікаційного рівня працівників;

 – організовує навчально-виховний процес;

 – забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;

 – відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 – створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 – забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 – розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

 – підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, експериментальної роботи педагогів;

 – дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

 – забезпечує права учнів на захист їх від будь – яких форм фізичного або психічного насильства;

 – вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

 – розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із гімназії і за наявності підстав вирішує разом із батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

 – щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

 – несе відповідальність та контролює організацію харчування й медичне обслуговування учнів.;

 – видає у межах своє компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання.

4. Штатний розклад ліцею № 6 встановлюється засновником  відповідно до діючих нормативних документів та наявності коштів.

5. Директор є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління гімназією.

6. Педагогічна рада проводиться відповідно до потреб гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік. Усі педагогічні працівники ліцею № 6 беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

7. Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

– планує роботу закладу;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

– приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) учасників освітнього процесу, які скликаються не менше ніж один раз на рік.

9. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ліцею, діяльність якої регулюється статутом ліцею.

До складу ради ліцею добираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості. Рада ліцею роботи закладу, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання й виховання учнів,  дослідницько -експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

10. У ліцеї № 6 за рішенням загальних зборів (конференції) або ради ліцею можуть створюватися й діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.